ReadyPlanet.com


มติ กทจ.ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556


 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.

  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าฯ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม –  ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

มติที่ประชุม – รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

                      3.1 เรื่อง การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร

เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 2 ราย

                           3.1.1 นางกัญติกา  ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอ

ลืออำนาจ นำคุณวุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7   

มติที่ประชุม ให้นำมาลดระยะเวลาได้

                               3.1.2 นางสาวณัฐกานต์  นาคอ่อน หัวหน้ากองคลัง เทศบาลตำบล

เปือย อำเภอลืออำนาจ นำคุณวุฒิบริธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดระยะเวลาในการดำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ

มติที่ประชุม ให้นำมาลดระยะเวลาได้

                     3.2  เรื่อง การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร

ของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

               3.2.1 เทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ เกณฑ์การประเมิน 3 ด้านคะแนนเต็ม 300 คะแนน ได้ 225 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 กำหนดส่วนราชการ

5 ส่วน ภาระค่าใช้จ่ายเมื่อปรับเป็นเทศบาลขนาดกลางและกำหนดปลัดเทศบาลเป็น                    นักบริหารงานเทศบาลระดับ 8 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 37.71

มติที่ประชุม – เห็นชอบ

3.3 เรื่อง  การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง จำนวน  1  แห่ง

             3.3.1 เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นว่ามีภารกิจเพิ่มขึ้น จึงขอจัดตั้งกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมิน 4 มิติ คะแนนเต็ม 1,070 คะแนน ได้ 266 คะแนน ภาระค่าใช้จ่ายเมื่อกำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 32.89

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3.4   เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งจากการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ของคือเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล จำนวน 4 รายดังนี้

1. นางสาวขวัญพธู  อัครจันทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศศบ.(พัฒนาชุมชน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับถึงวันสมัคร 3 ปี 4 เดือน อัตรา 8,340.- บาท

2. นางสาวภัสนันท์  บุตรโท  ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับถึงวันสมัคร 3 ปี 4 เดือน อัตรา 8,340.- บาท

3. นางสาวจตุพร  บุญเฒ่า ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสนศาสตร์) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับถึงวันสมัคร 5 ปี 3 เดือน 3 วัน อัตรา 8,340.- บาท

4. นางสาวจุฑามาส  ชาวชาติ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ปริญญาตรี บธ.บ.(บริหารการตลาด) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับถึงวันสมัคร 3 ปี 4 เดือน อัตรา 8,340.- บาท

มติที่ประชุม – เห็นชอบ

                        3.5 เรื่อง  แผนการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

                                      เทศบาลเมืองอำนาจเจริญรายงานการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้วพบว่าเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคิดเป็นร้อยละ 63.94

มติที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดทำแผนฯ ให้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม

                        3.6 เรื่อง  ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

                        ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.อำนาจเจริญจำนวน 3 ท่าน ยื่นบันทึกข้อความ                            ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  ขอทบทวนมติที่ประชุม ก.ท.จ.อำนาจเจริญ กรณีการลงโทษทางวินัยนางมาลี  บุตรพันธุ์

                        ฝ่ายเลขานุการเห็นว่าเป็นปัญหาในการตีความวินิจฉัย ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 82 ว่ายึดเสียงส่วนใหญ่ตามใด และการลงมติถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่เห็นควรหารือ ก.ท.และกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เห็นควรแจ้งเทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา ชะลอคำสั่งลงโทษรายดังกล่าว

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามฝ่ายเลขาฯเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ

                        4.1  เรื่อง  รายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 

                                - เทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน รายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

                        1. นายเทวัญ  ค่าแพง วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่งคนงานทั่วไป

                        2. ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัทรพร  พวงน้อย  วุฒิปริญญาตรี (ศศบ./รปศ) ตำแหน่งคนงานทั่วไป

                        3. นางสาวปัณฑิตา  บำเพ็ญ  วุฒิปริญญาตรี (บธบ.การจัดการ)  ตำแหน่งคนงานทั่วไป

มติที่ประชุมรับทราบ

                        4.2  เรื่อง  พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ

                                    - เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา รายงานการลาออกของพนักงานจ้างทั่วไป ราย นายธนกฤต  เสริญผล ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เนื่องจากสอบเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

มติที่ประชุมรับทราบ

 

 

 

               ระเบียบวาระที่ เรื่อง  เพื่อพิจารณา

 

 

 

                                5.1 เรื่อง การโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลกรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่

 

ครบ 2 ปี จำนวน 3 ราย

                                      5.1.1 นางสาวกัลยกร  ธินิยา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 1  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ไปดำรงตำแหน่งเดิมที่สำนักปลัด อบต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อายุราชการ 1 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เพื่อดูแลบิดา  มารดา

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

                                      5.1.2 นายทศพร  พินิจพงษ์ ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1 กองช่าง เทศบาลตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งเดิม ที่ส่วนโยธา อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา อายุราชการ 1 ปี 4 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอ

โนนสูงบ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูแลบิดา-มารดา

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                                       5.1.3 นายณรงค์  พิลา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 สำนักปลัด อบต.คำโตนด อำเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี อายุราชการ 1 ปี 2  เดือน ภูมิลำเนาอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อโอนเป็นพนักงานส่วนตำบลตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องเรียกผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวฯ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

   5.2 เรื่อง การโอน/โอน(ย้าย)/รับโอนพนักงานเทศบาล

                                     5.2.1 โอนมาจากพนักงานส่วนตำบลภายในจังหวัด จำนวน 1

ราย ดังนี้

                                                5.2.1.1 นายปิยะ  เกตุเทศ  ตำแหน่งวิศกรโยธา ระดับ 4

ส่วนโยธา  อบต.ปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งตำแหน่งระดับเดิม ที่กองช่าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ภูมิลำเนา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาประสบการณ์

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

5.2.2 โอน(ย้าย) ภายในจังหวัด จำนวน 2 รายดังนี้

                                            5.2.2.1 นางสาวบุณยารัตน์  ธิบูรณ์บุญ  ตำแหน่งนักพัฒนา

ชุมชน ระดับ 5 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งเดิมที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ภูมิลำเนาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อหาประสบการณ์

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                                                5.2.2.2 นางสาวอวยพร  ศรีดวงโชติ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ไปดำรงตำแหน่งเดิมที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภูมิลำเนาอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาประสบการณ์                                                 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                            5.2.3 รับ/ให้โอนพนักงาน/ข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลหรือ

ไปเป็นข้าราชการอื่น จำนวน 3 ราย ดังนี้

                                         5.2.3.1 นางสาวธีราพร  วีระพันธ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการ

คลัง ระดับ 3 กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหา

ประสบการณ์

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                                         5.2.3.2 นางสาวจริยานุช  ศรีถา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ 3 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองคลัง เทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ภูมิลำเนาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อหาประสบการณ์

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                                           5.2.3.3 นายภัทรวิทย์  บุญหนุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ 3 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรง

ตำแหน่งระดับเดิมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง

อำนาจเจริญ เพื่อหาประสบการณ์

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                    5.3 เรื่อง การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้นในระดับควบ

                        5.3.1 ควบขั้นต้น จำนวน 6 รายดังนี้

                             1. นางนวลจันทร์  สุวรรณกูฎ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

บริการงานทั่วไป เป็นระดับ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

                             2. นางรัตนากร  ก้อนทอง ตำแหน่งบุคลากร เป็น

ระดับ 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา  

  3. นางวนิชา  พรพิพัฒน์ ตำแหน่งบุคลากร เป็นระดับ

4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  

                             4. นางสาวสุวรรณี  ค่ำคูณ  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นระดับ 4 กองคลัง เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

                             5. นางสาวสายสุดา  อินหงษา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นระดับ 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา  

                             6. นางสาวสุวพิชญ์  รัสสุรีย์  ตำแหน่งช่างเขียนแบบ เป็นระดับ 2 กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

               5.3.2 ควบขั้นสูง จำนวน รายดังนี้

1.            นายพนมพร  ชาญสอน  ตำแหน่งวิศกรโยธา เป็นระดับ 5 กองช่าง

เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

2.            นางธิดารัตน์  ชูรัตน์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นระดับ 4

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

3.            นางสาวผ่องศรี  วรรณเสน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นระดับ 4

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง

4.            นายวินัย  เลารัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นระดับ 4

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

 

 

 

5.4 เรื่อง การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้นนอกระดับควบ จำนวน 2  ราย ดังนี้

 

 

 

                 1.  นายวิฑูร  พัฒนะราช ตำแหน่งนายช่างผังเมือง เป็นระดับ 6ว กองช่าง เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน

 

                 2. พ.จ.อ.ไพบูลย์  พิตะพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นระดับ 6ว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

5.5 เรื่อง การย้ายพนักงานเทศบาลในสายงานระดับเดียวกัน ราย นางสาว

ฤชุวี  สายธนู ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

                        5.6  เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจากการคัดเลือกได้ จำนวน 4 แห่ง 6 อัตรา ดังนี้

1.            นายเทพพิทักษ์  วงละคร ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 8

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา

2.            นายชาญชัย  หลักคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 8

เทศบาลตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา

3.            นางพัชรากร  สำลี ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 7 เทศบาล

ตำบลสามหนอง อำเภอลืออำนาจ

4.            นายบัญชา  พันธุ์จำปา ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เป็นระดับ 7

เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา

ผู้ตั้งกระทู้ ปลัดเทศบาล (p-dot-pts-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-25 15:35:09


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3373762)

ขออภัยลงให้ใหม่แล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปลัดเทศบาล วันที่ตอบ 2013-03-25 19:31:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th