ReadyPlanet.com


มติ กทจ.เดือนกุมภาพันธ์ 2557


 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.

ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าฯ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

เห็นชอบ  การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,340.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557-30 กันยายน 2557  จำนวน 2 แห่ง

1.            เทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จำนวน 1 อัตรา รายนายวิทยาใจน้อย  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

2.            เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จำนวน 1 อัตรา ราย

นายทองพูล  ทุ่นทอง ตำแหน่งยาม

รับทราบ  การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งเทศบาลในพื้นที่ผ่านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทุกแห่ง (23 แห่งจากทั้งหมด 24 แห่ง เนื่องจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญไม่ขอรับการประเมิน) มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2557 ได้ ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/5248 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดดูใน Facebook:ปุนเปรียบ  ทับแสง

พิจารณา  คัดเลือกนายกเทศมนตรีใน กทจ.อำนาจเจริญ เป็นคณะอนุกรรมการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครูฯ) แทน นายฉกาจ  รุ่งเรือง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 จึงมีมติให้ชะลอการคัดเลือกไว้ก่อน เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งและรับรองผลจาก กกต.หลายแห่ง 

เห็นชอบ   การโอน/โอน(ย้าย)/รับโอนพนักงานเทศบาล   

1.            นางสาวสุจิตรา  กันยามาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังระดับ 7 ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุงตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งและระดับเดิมที่กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม

2.            นางนปภัช  อุปริวงศ์ ตำแหน่งนิติกร ระดับ 6ว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งและระดับเดิมที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม

3.            นายสันติ  นวลศิริ  ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 6ว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข ระดับ 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

4.            จ่าเอกสาธิต  ถีระพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 6ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มาดำรงตำแหน่งและระดับเดิมที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

5.            นางจริญญา  ภูสิงห์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา

6.            นายกฤษตฤณ  ชมพูชนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งและระดับเดิมที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา

7.            นางธาราธิป  ศรีพันธ์ ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 6ว สำนักปลัด

เทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ ไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิมที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

8.            นางสาวชมาพร  ชลการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งและอันดับเดิมที่โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร กองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

9.            นางสาววธัญญุตา  บุญหลง ครูอันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งและอันดับเดิมที่โรงเรียน ตชด.หนองมะแซว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอำนาจเจริญ

เห็นชอบ การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้นในระดับควบ จำนวน  7 ราย

1.            นายพฤทธิ์  ภูทิพย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ระดับ 1 เป็นระดับ 2 สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

2.            นางสาวอภิญญา  เกิดทองสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 เป็นระดับ 3 กองคลัง เทศบาลตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557

3.            นางศรีประไพ  ร่วมทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 4 เป็นระดับ 5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

4.            นางธนสรฉัตร์  แยบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 4 เป็นระดับ 5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

5.            นายมานะชัย  สิงห์ทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 เป็นระดับ 5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557

6.            นางโพศรี  โนโชติ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 4 เป็นระดับ 5 กองคลัง เทศบาลตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 

7.            นางสาวรุ่งทิวา  ดอกแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เป็นระดับ 5 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557

เห็นชอบ  ให้เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้สูงขึ้นนอกระดับควบ จำนวน 10 ราย ดังนี้

1.            นางสุวนีย์  พรมนิกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เป็นระดับ  5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2557

2.            นายฉัตรชัย  ศรีมาตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 4 เป็น 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2556

3.            สิบเอกมนตรี รักชาติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เป็น 5 สำนักปลัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 14 มกราคม 2557

4.            จ่าสิบเอกอุทิศ  วะริวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 เป็น 5 สำนักปลัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2557  

5.            จ่าเอกณัทพงศ์  ประทุมพิทักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 4 เป็น 5 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

6.            นายโกวิตร์  อุไรวงษ์ ตำแหน่งนิติกร ระดับ 5 เป็น 6ว สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 8 มกราคม 2557

7.            นางสาวสุกัญญา  บาระมี ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 5 เป็น 6ว

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 8 มกราคม 2557

8.            นางอัจฉรา  ธิศาเวช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 5 เป็น 6ว กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามหนอง อำเภอลืออำนาจ เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 16 มกราคม 2557

9.            นางนรีรัตน์  วายโสภา ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 5 เป็น 6ว กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2557

10.    สิบเอก(หญิง) บรรจภรณ์  เคนอ่อน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สุขภาพ ระดับ 4 เป็น 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2556  

เห็นชอบ   ให้ย้าย/ย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานระดับ 1 เป็นระดับ 2 และสายงานระดับเดียวกัน มีผลไม่ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง จำนวน 2 รายดังนี้

1.            สิบเอกบุญเพ็ง  ตาทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ระดับ 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตำแหน่งและระดับเดิมที่กองการประปา เทศบาลตำบลเสนาคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  

2.            นางฐานิตา  โสวันนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 กองคลัง เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา

เห็นชอบ  ให้เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา รับการประเมินเพื่อปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง โดยกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 8 และให้แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดฯ เพื่อทำความเห็นเสนอ กทจ.พิจารณา ประกอบด้วย

1. นายประสิทธิ์  โลหะสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ.   ประธานอนุกรรมการ

2.            คลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้แทน                              อนุกรรมการ

3.            หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้แทน          อนุกรรมการ

4.            กำนันตำบลนาหว้า                                                        อนุกรรมการ

5.            ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ                    อนุกรรมการและเลขานุการ

6.            หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน         ผู้ช่วยเลขานุการ

 เห็นชอบ   การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ไม่เห็นชอบ 2 คนคือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญและผู้แทนปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ) ของเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ยกเว้น รายที่ 1 ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 (อายุครบ 60 ปี) และรายที่ 3 จ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) ดังนี้

1.1    นายนะเรศ  ไชยชาติ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1.2    นายแสน  อินทร์หงษา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1.3    นางสาววิไลพร  แก้งหาวงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1.4    นายชาติชาย  ภิรมย์ชม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1.5    นายประสิทธิ์  กลิ่นอ้ม  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน แต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  ราย นางสาวนฤมล  บุญโสม ตำแหน่งผู้ช่วยช่างผังเมือง

เห็นชอบ   ให้แก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของเทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา โดยกำหนดตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ขึ้นใหม่ เนื่องจากได้รับการจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เห็นชอบ   ให้แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอัตรา คศ.1 จำนวน 10 แห่ง 18 ราย ดังนี้

1.            นายณัฐพล  สุขภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นครู โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

2.            นางวิไลวรรณ  นามเจริญ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557

3.            นางสุไพรวัลย์  สาระรัตน์ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

 4.            นางปิยดา  แสวงวงศ์  ตำแหน่งครู ผดด.เป็นครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเสารีก เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

5.            นางสาวนลินรัตน์  พฤกษชาติ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนดู่ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

6.            นางนิภารัตน์  บุญลิลา ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิตร เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

7.            นางจงรักษ์  ช่วงชิง ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสูง เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

8.            นางสาวอนัญลักษณ์  ลายทอง ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวัง เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557

9.            นางจินตลา  ไชยมาตร์ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวัง เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557

10.    นางบุษบา  ทานะขันธ์ ตำแหน่งครู ผดด. อันดับครูผู้ช่วย เป็นอันดับคศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะยาง เทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

11.    นางสาวอุมาพร  สารรัตน์ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557

12.    นางณัฐวรรณ  ราวะรินทร์ ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557

13.    นางคำปัน  วามะลุน ตำแหน่งครู ผดด.อันดับครูผู้ช่วยเป็นอันดับ คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระศรีเจริญ เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557

14.    นางวันนา  ทวีศักดิ์ ตำแหน่งครู ผดด.อันดับครูผู้ช่วยเป็นอันดับ คศ.1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่ใหญ่ เทศบาลตำบลศิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556

15.    นางวิไลวรรณ  พยุงวงศ์ ตำแหน่งครู ผดด.อันดับครูผู้ช่วยเป็นอันดับ คศ.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า เทศบาลตำบลศิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556

16.    นางสิริวัฒน์  บุญสร้าง ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557

17.    นางเกษแก้ว  ชมพูพวง ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557

18.    นางขนิษฐา  บุญไชย ตำแหน่งครู ผดด.เป็นตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง เทศบาลตำบลสามหนอง อำเภอลืออำนาจ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557

เห็นชอบ   ให้.............................ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 6ว สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาล.................ออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายอาญา กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร...........จับกุมในข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำนวน 90 เม็ด” เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. ในชั้นการจับกุมได้รับสารภาพว่ายาบ้าที่ตรวจพบเป็นของตนเองและอยู่ในครอบครองของตน เมื่อได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธร............เทศบาล.................จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

                        ประกาศ กทจ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ .....ฯลฯ ข้อ 94(3) ความว่า”ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขังหรือต้องจำคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว”

จึงให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนตามข้างต้น

 

 

แจ้งมาเพื่อทราบเป็นเบื้องต้น

 

ปุณเปรียบ  ทับแสง

ปลัดเทศบาลตำบลชานุมาน

กท.จ.อำนาจเจริญ

26 กุมภาพันธ์  2557  ผู้ตั้งกระทู้ ปลัดเทศบาล (p-dot-ptsstpp-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-26 19:25:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3411048)

 รายละเอียดผลการประเมินโบนัส เทศบาลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 23 แห่ง เข้าไปดูใน facebook : ปลัด อปท   นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปลัดเทศบาล (p-dot-ptsstpp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-26 19:39:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th