ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
การแจ้งย้ายที่อยู่

 

 

การย้ายที่อยู่

 

การแจ้งย้ายเข้า
หลักเกณฑ์
เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน
หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

 

ขั้นตอนในการติดต่อ
1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน
(ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง

 

 

การแจ้งย้ายออก
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง

 

ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง
    ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำหน่าย
    รายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคำว่า "ย้าย"
    สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป

 

 

การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักเกณฑ์
การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้ายออก
และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้อง เดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก
ณ สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้าน

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตร
    กำกับไว้
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้)
6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและ
    ผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์
    จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ
    คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)

 

ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อ
    ในช่องผู้แจ้งย้ายออก และช่องผู้แจ้งย้ายเข้าแล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตร ฯ แก่ผู้แจ้ง
3. * เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท *
4. เมื่อได้รับใบตอบรับ (ท.ร.6 ตอน 2) จากสำนักทะเบียนต้นทางให้แจ้งผู้ย้ายที่อยู่นำสำเนา ทะเบียนบ้านฉบับ
    เจ้าบ้านมาดำเนินการเพิ่มชื่อให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน

 

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
         - ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไป
ภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสำนักทะเบียน ON - LINE 1,082 แห่ง
ที่จัดทำทะเบียนบ้านแบบสมุดพก ได้แก่ สำนักทะเบียนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม พิษณุโลก
เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา อำเภอเมืองปทุมธานี และสำนักทะเบียนในจังหวัดอื่น ๆ
อีก 67 จังหวัด จะสามารถแจ้งย้ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสร็จภายใน 15 นาที
* เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท *

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ