ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุข
dot
แผนพัฒนา ปี 2559-2561
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 1

 

ส่วนที่  1

 

บทนำ

                   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักการคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้

                   แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาขน

                   1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

                            แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี   แผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาหมุนเวียน (Rolling  Plan)   ที่จะต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปี   จะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลักคิดที่ว่า   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

                           แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยการนำโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                           1.2.1   เพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

                           1.2.2  เพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

                           1.2.3  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

                                     1.2.4  เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

                   1.2.5  เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ ฐานะทางการคลังระยะเวลาการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ในระยะเวลา  3  ปี

 

 

                   1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                         1.3.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  

                         1.3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา  ความต้องการและข้อมูลนำมาจัดร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                         1.3.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

                         1.3.4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

                   1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                           การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งในเชิงสนับสนุนและอุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  
 


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ