ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
ส่วนที่ 2

 

ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ..๒๕๕๗ ๒๕๖๐)

๑.       สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

..๒๕๕๗ ๒๕๖๐

.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณการพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผนพัฒนาสี่ปี พ..๒๕๖๑-๒๕๖๔  เทศบาลตำบลชานุมาน  เป็นการแปลงจากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชานุมาน  มีทั้งหมด  ๕  ด้าน  คือ

๑.      การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.      การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๓.      การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.      การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งที่มาของงบประมาณ

๑.       เทศบาลตำบลชานุมาน

๒.      เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓.      เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

เทศบาลตำบลชานุมาน  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง  ๕  ด้าน  ซึ่งมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
  1.1  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 7 14.00        2,167,608   กองการศึกษา,สำนักปลัด
กองสาธารณสุข ฯ
  1.2  แนวทาง ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียม 6 12.00        1,670,000   กองสาธารณสุข ฯ
ประเพณี วัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.3  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 7 14        3,369,200   กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
  1.4  แนวทาง สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึง 4 8.00           175,000   กองสาธารณสุข ฯ
และครอบคลุม
  1.5  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ   -  -   -   -  -
ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม
รวม 24 48       7,381,808    
           
2.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ          
การท่องเที่ยว          
  2.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและ  -  -   -   -  -
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน
  2.2  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุ  -  -   -   -  -
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
  2.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 1              10,000   สำนักปลัด
ไทย – ลาว
รวม 1             10,000    
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม          
  3.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  -  -  -  -  -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน
  3.2  แนวทาง การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียง  -  -  -  -  -
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคและอุปโภค
รวม  -  -  -  -  -
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
  4.1  แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน    3             496,700   กองช่าง
รางระบายน้ำ  สิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  4.2  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ  -  -  -  -  -
  4.3  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า 8             800,000    
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย
รวม 11         1,296,700    
           
           
           
           
           
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษา          
ความสงบเรียบร้อย          
  5.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ 1                5,000   กองวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบ
ประชาธิปไตย
  5.2  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายา 2             110,000   สำนักปลัด
เสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  5.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร 11             621,600   สำนักปลัด/กองทุกอง
 
  5.4  แนวทาง มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิต  -  -  -  -  -
และทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว  
  5.5  แนวทางการป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน  -  -  -  -  -
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
รวม 14           736,600    
รวมทั้งสิ้น 50         9,425,108    
           
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
  1.1  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 7 14.00        2,167,608   กองการศึกษา,สำนักปลัด
กองสาธารณสุข ฯ
  1.2  แนวทาง ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียม 6 12.00        1,670,000   กองสาธารณสุข ฯ
ประเพณี วัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.3  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 7 14        3,369,200   กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
  1.4  แนวทาง สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึง 4 8.00           175,000   กองสาธารณสุข ฯ
และครอบคลุม
  1.5  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ   -  -   -   -  -
ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม
รวม 24 48       7,381,808    
           
2.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ          
การท่องเที่ยว          
  2.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและ  -  -   -   -  -
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน
  2.2  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุ  -  -   -   -  -
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
  2.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 1              10,000   สำนักปลัด
ไทย – ลาว
รวม 1             10,000    
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม          
  3.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  -  -  -  -  -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน
  3.2  แนวทาง การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียง  -  -  -  -  -
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคและอุปโภค
รวม  -  -  -  -  -
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
  4.1  แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน    3             496,700   กองช่าง
รางระบายน้ำ  สิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  4.2  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ  -  -  -  -  -
  4.3  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า 8             800,000    
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย
รวม 11         1,296,700    
           
           
           
           
           
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษา          
ความสงบเรียบร้อย          
  5.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ 1                5,000   กองวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบ
ประชาธิปไตย
  5.2  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายา 2             110,000   สำนักปลัด
เสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  5.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร 11             621,600   สำนักปลัด/กองทุกอง
 
  5.4  แนวทาง มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิต  -  -  -  -  -
และทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว  
  5.5  แนวทางการป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน  -  -  -  -  -
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
รวม 14           736,600    
รวมทั้งสิ้น 50         9,425,108    
           
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
  1.1  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 7 14.00        2,167,608   กองการศึกษา,สำนักปลัด
กองสาธารณสุข ฯ
  1.2  แนวทาง ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียม 6 12.00        1,670,000   กองสาธารณสุข ฯ
ประเพณี วัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.3  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 7 14        3,369,200   กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
  1.4  แนวทาง สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึง 4 8.00           175,000   กองสาธารณสุข ฯ
และครอบคลุม
  1.5  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ   -  -   -   -  -
ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม
รวม 24 48       7,381,808    
           
2.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ          
การท่องเที่ยว          
  2.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและ  -  -   -   -  -
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน
  2.2  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุ  -  -   -   -  -
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
  2.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 1              10,000   สำนักปลัด
ไทย – ลาว
รวม 1             10,000    
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม          
  3.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  -  -  -  -  -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน
  3.2  แนวทาง การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียง  -  -  -  -  -
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคและอุปโภค
รวม  -  -  -  -  -
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
  4.1  แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน    3             496,700   กองช่าง
รางระบายน้ำ  สิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  4.2  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ  -  -  -  -  -
  4.3  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า 8             800,000    
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย
รวม 11         1,296,700    
           
           
           
           
           
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษา          
ความสงบเรียบร้อย          
  5.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ 1                5,000   กองวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบ
ประชาธิปไตย
  5.2  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายา 2             110,000   สำนักปลัด
เสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  5.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร 11             621,600   สำนักปลัด/กองทุกอง
 
  5.4  แนวทาง มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิต  -  -  -  -  -
และทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว  
  5.5  แนวทางการป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน  -  -  -  -  -
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
รวม 14           736,600    
รวมทั้งสิ้น 50         9,425,108    
           
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
  1.1  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 7 14.00        2,167,608   กองการศึกษา,สำนักปลัด
กองสาธารณสุข ฯ
  1.2  แนวทาง ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียม 6 12.00        1,670,000   กองสาธารณสุข ฯ
ประเพณี วัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.3  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 7 14        3,369,200   กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
  1.4  แนวทาง สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึง 4 8.00           175,000   กองสาธารณสุข ฯ
และครอบคลุม
  1.5  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ   -  -   -   -  -
ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม
รวม 24 48       7,381,808    
           
2.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ          
การท่องเที่ยว          
  2.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและ  -  -   -   -  -
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน
  2.2  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุ  -  -   -   -  -
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
  2.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 1              10,000   สำนักปลัด
ไทย – ลาว
รวม 1             10,000    
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม          
  3.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  -  -  -  -  -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน
  3.2  แนวทาง การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียง  -  -  -  -  -
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคและอุปโภค
รวม  -  -  -  -  -
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
  4.1  แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน    3             496,700   กองช่าง
รางระบายน้ำ  สิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  4.2  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ  -  -  -  -  -
  4.3  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า 8             800,000    
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย
รวม 11         1,296,700    
           
           
           
           
           
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษา          
ความสงบเรียบร้อย          
  5.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ 1                5,000   กองวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบ
ประชาธิปไตย
  5.2  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายา 2             110,000   สำนักปลัด
เสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  5.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร 11             621,600   สำนักปลัด/กองทุกอง
 
  5.4  แนวทาง มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิต  -  -  -  -  -
และทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว  
  5.5  แนวทางการป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน  -  -  -  -  -
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
รวม 14           736,600    
รวมทั้งสิ้น 50         9,425,108    
           
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
  1.1  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 7 14.00        2,167,608   กองการศึกษา,สำนักปลัด
กองสาธารณสุข ฯ
  1.2  แนวทาง ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียม 6 12.00        1,670,000   กองสาธารณสุข ฯ
ประเพณี วัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.3  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 7 14        3,369,200   กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
  1.4  แนวทาง สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึง 4 8.00           175,000   กองสาธารณสุข ฯ
และครอบคลุม
  1.5  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ   -  -   -   -  -
ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม
รวม 24 48       7,381,808    
           
2.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ          
การท่องเที่ยว          
  2.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและ  -  -   -   -  -
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน
  2.2  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุ  -  -   -   -  -
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
  2.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 1              10,000   สำนักปลัด
ไทย – ลาว
รวม 1             10,000    
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม          
  3.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  -  -  -  -  -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน
  3.2  แนวทาง การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียง  -  -  -  -  -
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคและอุปโภค
รวม  -  -  -  -  -
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
  4.1  แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน    3             496,700   กองช่าง
รางระบายน้ำ  สิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  4.2  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ  -  -  -  -  -
  4.3  แนวทาง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า 8             800,000    
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย
รวม 11         1,296,700    
           
           
           
           
           
           
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษา          
ความสงบเรียบร้อย          
  5.1  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ 1                5,000   กองวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบ
ประชาธิปไตย
  5.2  แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายา 2             110,000   สำนักปลัด
เสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  5.3  แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร 11             621,600   สำนักปลัด/กองทุกอง
 
  5.4  แนวทาง มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิต  -  -  -  -  -
และทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว  
  5.5  แนวทางการป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน  -  -  -  -  -
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
รวม 14           736,600    
รวมทั้งสิ้น 50         9,425,108    
           

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ