ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุข
dot
dot
bulletส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
bulletส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
bulletส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
bulletส่วนที่ 5 บัญชีสรุป
bulletส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
bulletการประชาคมท้องถิ่น
dot
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
ราชกิจจานุเบกษา
dot
dot
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล

 

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
                                   ---------------------
            การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554 และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทาง นโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ              และศักยภาพของเทศบาล รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดอำนาจเจริญ              และกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ             จึงสามารถแบ่งแนวทางได้ดังนี้
             1. เทศบาลตำบลชานุมานต้องดำเนินการเอง โดยแปลงแนวทางการพัฒนาโครงการในแผนพัฒนา   3 ปี  นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
                2. การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ในกรณีที่เทศบาลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอและมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการมากกว่า เป็นผู้ดำเนินการ
                3. ประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงาน ในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจดำเนินงาน   ในรูปแบบหุ้นส่วน หรือคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่น เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชานุมาน โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาฯ  คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตามลำดับ   หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการกำกับดูแล
ของผู้บริหารและปลัดเทศบาล   ดังนี้
                (1) สำนักปลัด
                (2) กองวิชาการและแผนงาน
                (3) กองคลัง
                (4) กองช่าง
              (5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(6) กองการศึกษา
 
 
การติดตามประเมินผล
                การติดตามประเมินผล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
                (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                                            จำนวน   3 คน
                (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก                         จำนวน   2 คน
                (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                      จำนวน   2 คน
                (4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง                                                         จำนวน   2 คน
                (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                                  จำนวน   2 คน
                ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลการเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
                                โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
                                รูปแบบของการติดตามและประเมินผล โดยส่วนมากจะใช้การประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น สุ่มจากประชาชน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามโดยมีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
                                สำหรับการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการเป็นหลัก ส่วนการกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลสำหรับโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง     อาจจะมีมากกว่า 1 ครั้ง ได้ในกรณีเป็นโครงการระยะยาวหรือมีความต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผลโครงการในภาพรวม กำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 39 (3)  ได้กำหนดให้มีการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ