ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
สำนักปลัดเทศบาล

                                                    

                                        นางวิภารัตน์  นวลอินทร์

                                       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

                                         

                                                    นายสุกุลไทย  สุวรรณสาร                                                                                          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

                                                                

         น.ส.อุษณีย์  แจ่มจันทร์                     น.ส.ศิริลักษณ์  สมบัติ                  

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     

 

                                            

                       นายกฤษณิทัศน์  โชติธนกิจกาญจน์

                         นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

                                                  

                                     

                จ่าเอกธงชัย  พันธราช               จ่าเอกปรีชา  กระบวนศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ชำนาญงาน       เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน           

                                              

                                                   นายวิจิตร  สอนพงษ์

                                              นักการ

                                                

           น.ส.จันทิพย์  กลิ่นอ้ม                                 น.ส.สุดาพร   ทองมาก            

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)               คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)

 

                                     

            นายธีรพล  หาลิพันธ์                                    น.ส.วิภารัตน์  กลิ่นหวาน

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร)       คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันฯ)

 

                                     

          นายวรพจน์  พันธราช                                     นายบุญยงค์  บำรุงผล

 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถยนต์)        คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง)

                                         

                                             

                                        

                              นายธีระพัฒน์  พันธราช

             คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง)

 

                                      

ภารกิจหน้าที่

  1. สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ  พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะ  และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานทะเบียน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การติดตามผล  การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  งานติดตามผลงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการจัดนโยบายและแผนงานส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงานวินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาความขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยควบคุม  กำกับดูแลพนักงานจ้าง  สำหรับสนับสนุนภารกิจทั่วไปของเทศบาล

               - งานธุรการ

              - งานการเจ้าหน้าที่

              -  งานทะเบียนราษฎร์

              -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

              -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

              -  งานพัฒนาชุมชน

              -  งานสังคมสงเคราะห์

             -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

                                                 

 


 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ