ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุข
dot
dot
bulletส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
bulletส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
bulletส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
bulletส่วนที่ 5 บัญชีสรุป
bulletส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
bulletการประชาคมท้องถิ่น
dot
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
ราชกิจจานุเบกษา
dot
dot
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

                                                                                   

                                                                                     นายรังศรี   แพงคำแสน

                                                         ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  

                                                              

                    นายสุกุลไทย   สุวรรณสาร                  นางสาวอุสาห์   สมรฤทธิ์           

              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  2       

   

   

              

 

ภารกิจหน้าที่

หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่กำกับดูแล  บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ืื  และบริหารงานภายในกองวิชาการและแผนงาน  

1. งานนิติกร

1.1 งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉํยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1.2  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย

1.3  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องอุทธรณ์

1.4  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

1.5  งานตราเทศบัญญัติ (ที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี)

1.6  งานจดทะเบียนพาณิชย์

1.7  งานค้มครองผู้บริโภค

1.8  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน

1.9  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนช่วยเหลือตามคำสั่งภายในของกองวิชาการและแผนงาน

2.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.1  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ

2.2  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลหน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.3  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของสาธารณูปโภคหลัก

2.4  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำ  และเรียนเรียนแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง  และแผนประจำี

2.5  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ  เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.6  งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

2.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานจัดทำงบประมาณ

3.1  งานจัดเตรียมเอกสานแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

3.2  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

3.3  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

3.4  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)

3.5  งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

3.6  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4.  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

4.1  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

4.2  งานเผยแพรา สนับสนุนผลงาน นโยบาลของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล

4.3  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

4.4  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุง  และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

4.5  งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพัธ์

4.6  งานสารนิเทศ

4.7  งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

4.8  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5.  งานธุการ

5.1  งานสารบัญและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกอง

5.2  งานการเงินและบัญชี

5.3  งานพัสดุ  ทรัพย์สิน

5.4  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ

5.5  งานรัฐพิธี  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

5.6  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

5.7  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

5.8  งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ 

5.9  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

5.10  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ