ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุข
dot
dot
bulletส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
bulletส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
bulletส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
bulletส่วนที่ 5 บัญชีสรุป
bulletส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
bulletการประชาคมท้องถิ่น
dot
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
ราชกิจจานุเบกษา
dot
dot
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

                                                                                   

                                                                                     นายรังศรี   แพงคำแสน

                                                         ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  

                                                              

นายสิปปเดช   ศรีลาวงษ์                           นายสุกุลไทย   สุวรรณสาร                  นางสาวอุสาห์   สมรฤทธิ์           

         นิติกร 6 ว                                หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  2       

   

   

              

 

ภารกิจหน้าที่

หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่กำกับดูแล  บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ืื  และบริหารงานภายในกองวิชาการและแผนงาน  

1. งานนิติกร

1.1 งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉํยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1.2  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย

1.3  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องอุทธรณ์

1.4  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

1.5  งานตราเทศบัญญัติ (ที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี)

1.6  งานจดทะเบียนพาณิชย์

1.7  งานค้มครองผู้บริโภค

1.8  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน

1.9  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนช่วยเหลือตามคำสั่งภายในของกองวิชาการและแผนงาน

2.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.1  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ

2.2  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลหน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.3  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของสาธารณูปโภคหลัก

2.4  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำ  และเรียนเรียนแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง  และแผนประจำี

2.5  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ  เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.6  งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

2.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานจัดทำงบประมาณ

3.1  งานจัดเตรียมเอกสานแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

3.2  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

3.3  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

3.4  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)

3.5  งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

3.6  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4.  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

4.1  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

4.2  งานเผยแพรา สนับสนุนผลงาน นโยบาลของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล

4.3  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

4.4  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุง  และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

4.5  งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพัธ์

4.6  งานสารนิเทศ

4.7  งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

4.8  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5.  งานธุการ

5.1  งานสารบัญและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกอง

5.2  งานการเงินและบัญชี

5.3  งานพัสดุ  ทรัพย์สิน

5.4  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ

5.5  งานรัฐพิธี  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

5.6  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

5.7  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

5.8  งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ 

5.9  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

5.10  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ