ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
กองช่าง

                                                                                         

                                                                                               นายพิชิต   ชานนท์

                                                                ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                                                 

                                                                     นายวันชัย  บุตรดา

                                                          คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานไฟฟ้า)

 

 

                   

 

ภารกิจหน้าที่

งานวิศวกรรมโยธา

- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

-งานโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์

- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรม สถาปัตยกรรม

- เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจป้องกันอัคคีภัย การตรวจเวรยามสำนักงาน

- ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง

- เข้าร่วมประชุมในากรกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

- พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานกองช่าง

- ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดอบ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานผังเมือง

- งานจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

- งาสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ

- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

- งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมือง

- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

- งานเวนคืนและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสาธารณูปโภค

- งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  หรือสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

- งานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- งานซ่อมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน

- งานควบคุมดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่

- งานแก้ไขปรับปรุงและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

- งานประมารราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกี่ยวข้อง

- งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียที่เกี่ยวข้อง

- งานขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสวนสาธารณะ

- งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้

- งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธ์ไม้ต่าง ๆ

- งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่วกับการใช้พันธ์ไม้ต่าง ๆ

- งานให้คำปรึกษา แนะนำเผยแรพ่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- งานออกแบจัดสถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ

- งานประมาณการด้านงานไฟฟ้า

 - งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดสถานที่

- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง

- งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

- งานควบคุมดูแลสถานีสูบน้ได้วยไฟฟาและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

- งานกิจการสภา งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

- งานรัฐพิธี งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง

- เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองช่าง

- งานจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณประจำปี และงบประมาณเพิ่มเติมกองช่าง

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ