ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
กองการศึกษา

 

                                                                               

                                                                

 

                                                                   

                            น.ส.พัชร์วรินทร์  ทุมมาพันธ์                                    

               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน    

                              ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

                                             

          นางปราณี   โพนทา                    น.ส.จิราภรณ์   กระต่ายทอง                                   

             ครูผู้ดูแลเด็ก                                        ผู้ดูแลเด็ก                                                                            

                                                                                     

                                                                      

           น.ส.ทิพวรรณ  โสฬส                         น.ส.กรรณิกา  ก้อนสิน

                ผู้ดูแลเด็ก                          คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)

 

                                         

                                            นางสุจิตรา  ทับพวง

                        คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่งเสริมประเพณี)

 

                  

ภารกิจหน้าที่

หัวหน้ากองการศึกษา  มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย  จุดมุ่งหมายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ  ติดต่อประสานงาน  มอบหมายงาน  วนิจฉัยสั่งการ  ควบคุมงานตรวจสอบ  ให้คำแนะนำ  ติดตามและประเมินผลตลอดทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2.  ควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาของเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  การศึกษาตามอัทธยาศัย  โดยกำหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายด้านการวางแผนการศึกษาในการบริการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษางานสวัสดิการสังคม  งานกิจการนักเรียน  งานบุคคล  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

3.  กำกับ  ดูแล  ควบคุม  บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างในกองการศึกษา  ให้คำปรึกษา   แนะนำ  ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

งานพํฒนาการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย  สั่งการประสานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน

2.  งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา  ทั้งด้านการบริหาร  และส่งเสริมทางด้านการบริหารงานทั่วไปและด้านวิชาการ

3.  งานส่งเสริมคุณภาำและมาตรฐานการศึกษา

4.  งานจัดเก็บ  วิเคราะห์  ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการทดลองวินิจฉัยการศึกษา

5.  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ

6.  งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ

7.  ระบบสารสนเทศ

8.  งานงบประมาณ

9.  งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10.  การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน

11.  การบริการด้วยวิชาการและอื่นๆ

12.  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  งานจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2.  งานกิจการนักเรียน

3.  งานโรงเรียน

4.  งานเกี่ยวกัับการปฏิบัติตามหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5.  งานจัดทำทะเบียนนักเรียน

6.  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

2.  งานพัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน

3.  งานอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

1.  งานสำรวจ  รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

2.  งานเกี่ยวกับการศกษาผู้ใหญ่  และวิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

3.  งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ  เผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่างๆแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

4.  งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนทั่วไป

5.  งานการอบรม  การปกครอง  ดูแลและแนะแนวการศึกษา  การแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน

6.  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตราฐานการศึกษาผู้ใหญ่

7.  งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดและประเมินผลการศึกษา

8.  งานห้องสมุด

9.  งานบริการด้านวิชาการและอื่นๆ

10.  งานชุมชนต่างๆ

11.  งานติดตามและประสานงานกบสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

13.  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  งานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

2.  งานศูนย์เยาวชน

3.  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

4. งานควบคุม  ตรวจสอบ  นิทศ  ติดตามผล  วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน

5ใ  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไ้ด้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

1.  งานส่งเสริมศิปประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

2.  งานกิจการศาสนส

3.  งานรวบรวมข้อมูล  กิจกรรม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป

4.  งานเผยแพร่ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น

5.  งานจัดทำพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

6.  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  งานสารบรรณและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกอง

2.  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

3.  งานกิจการสภา

4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5.  งานสาธารณกุศลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

6.  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

7.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

8.  งานรัฐพิธี  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

9.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

10.  งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

11.  งานสวัสดิการต่าง ๆ

12.  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

13.  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึฏษารวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน

14.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

                               


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ