ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุข
dot
dot
bulletส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
bulletส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
bulletส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
bulletส่วนที่ 5 บัญชีสรุป
bulletส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
bulletการประชาคมท้องถิ่น
dot
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
ราชกิจจานุเบกษา
dot
dot
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
กองสาธารณสุข

                                                                  

                                                   

 

                                                                 

                                                จ่าเอก พูนธรัตน์   โพนทา

                                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

                                

ภารกิจหน้าที่

งานธุรการ  

     งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ งานจัดประชุม  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสานสำคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศล  งานรักษาความปลอดภัยของทางราชการ  งานรัฐพิธี  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  งานสวัสดิการต่าง ๆ งานลาพักผ่อนและการลาอื่น ๆ งานการควบคุมงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณจัดทำเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายบัญชีคุมงบประมาณ  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

งานวางแผนงานสาธารณสุข

     งานวางแผนปฏิบัติงาน  กำหนดวิธีการดำเนินงานพิจารณาเสนอแนะ  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการให้บริการทางวิชาสาธารณสุข  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข  

 

งานรักษาความสะอาด

     งานกวาดล้างทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

 

งานส่งเสริมสุขภาพ

     งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งารสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันและการติดยาและสารเสพติด

 

งานสัตวแพทย์ 

    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลวึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์แพทย์  

 

งานรักษาพยาบาล

     งานตรวจ  วินิจฉัยและบำบัด  รักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์  งานประเมินผลและบันทึกผลการให้การรักษาพยาบาล  งานศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตราฐาน  งานจัดสถานที่  และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  งานวางแผนครอบครัวและผดุงครรภ์ 


งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

     งานควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ

     

                                                                  

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ