ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                  

                                                   

 

                                                                 

                                             จ่าเอก พูนธรัตน์   โพนทา

                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน

                                   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                

     นางสาววิไลพร  แก้วหาวงศ์                                         นางวิลัย  ผิวเพชร

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)                            คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานแม่บ้าน)

 

                                             

                                                 นายแสน  อินหงษ์สา

                                    คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถยนต์

                                

ภารกิจหน้าที่

งานธุรการ  

     งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ งานจัดประชุม  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสานสำคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศล  งานรักษาความปลอดภัยของทางราชการ  งานรัฐพิธี  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  งานสวัสดิการต่าง ๆ งานลาพักผ่อนและการลาอื่น ๆ งานการควบคุมงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณจัดทำเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายบัญชีคุมงบประมาณ  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

งานวางแผนงานสาธารณสุข

     งานวางแผนปฏิบัติงาน  กำหนดวิธีการดำเนินงานพิจารณาเสนอแนะ  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการให้บริการทางวิชาสาธารณสุข  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข  

 

งานรักษาความสะอาด

     งานกวาดล้างทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

 

งานส่งเสริมสุขภาพ

     งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งารสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันและการติดยาและสารเสพติด

 

งานสัตวแพทย์ 

    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลวึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์แพทย์  

 

งานรักษาพยาบาล

     งานตรวจ  วินิจฉัยและบำบัด  รักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์  งานประเมินผลและบันทึกผลการให้การรักษาพยาบาล  งานศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตราฐาน  งานจัดสถานที่  และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  งานวางแผนครอบครัวและผดุงครรภ์ 


งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

     งานควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ

     

                                                                  

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ