ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
บทที่ 1 บทนำ

 

บทที่ ๑

บทนำ

                   การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดและนำเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง  แต่อย่างไรก็ตามในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาพรวม   ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา  หรือศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในทุกระดับ

                   ดังนั้นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน  เพื่อแปลงนโยบายนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในจังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัดในรายละเอียดต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548มี  3  ประเภท  คือ

1.      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   หมายความว่า   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  และแผนชุมชน

2.     แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

3.     แผนการดำเนินงาน   หมายความว่า  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้

  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.      เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด

2.      เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง

3.      เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  “แผนพัฒนาสามปี

 

 

4.     

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การพัฒนา  บุคลากร  พัฒนาคุณภาพ  สาธารณูปโภค  และการบริหารการจัดการที่ดี

5.      เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

          เทศบาลตำบลชานุมาน  จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งมีแนวทางดำเนินการดังนี้

          1. เตรียมการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

              1.1  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำแผนพัฒนา  สามปี  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี) จะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

              1.2  การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดยแจ้งวัตถุประสงค์และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   

               1.3  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ว่าควรจะต้องปรับปรุง  แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด  เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่

             1.4  สำหรับข้อมูลในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น ข้อมูล  จปฐ.  กชช 2 ค  ผังเมืองหรือผังตำบล  เมืองน่าอยู่  วัฒนธรรมของท้องถิ่น  เป็นต้น

               ในการจัดเก็บข้อมูล  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจจัดเก็บข้อมูลในคราวเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทได้  แต่หากมีประเด็นใดไม่เกี่ยวเนื่องกันก็ให้แยกข้อมูลให้ชัดเจน

               1.5  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย

                   1.5.1  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  ความต้องการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis)  ตลอดจนการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา          

                       1.5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่โดยพิจารณานำปัญหา/ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3

 

          2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน 2556

          3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

          4.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

   ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.      เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด

2.    จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง

3.    เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  “แผนพัฒนาสามปี

4.    เพิ่มประสิทธิภาพ  การพัฒนา  บุคลากร  พัฒนาคุณภาพ  สาธารณูปโภค  และการบริหารการจัดการที่ดี

5.    ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ