ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนา ปี 2561 - 2564
dot
bulletคำนำ
bulletส่วนที่ 1
bulletส่วนที่ 2
bulletส่วนที่ 3
bulletส่วนที่ 4
dot
แผนยุทธศาสตร์
dot
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 2
bulletบทที่ 3
bulletบทที่ 4
bulletบทที่ 5
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา
บทที่ 4

 

แบบ ยท.03

 

บทที่  4

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        

กล่องข้อความ: ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 

 


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน

ชานุมานเมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจหลากหลาย   ค้าขายกับต่างแดน

                                   ชุมชนเข้มแข็ง  ธรรมชาติสวยงาม  เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล

พันธกิจการพัฒนา

                   พันธกิจที่  1   ชานุมานเมืองน่าอยู่

               พันธกิจที่  2   เศรษฐกิจหลากหลาย                    

                   พันธกิจที่  3   ค้าขายกับต่างแดน

                   พันธกิจที่  4   ชุมชนเข้มแข็ง    

                   พันธกิจที่  5   ธรรมชาติสวยงาม          

               พันธกิจที่  6   เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล                          

    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พันธกิจ     ชานุมานเมืองน่าอยู่

เป้าประสงค์   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุก ๆ ด้าน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมที่จัดเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

จำนวนเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

4. สนับสนุนหลักประกันสุขภาพและอนามัยให้ทั่วถึงและครอบคลุม

จำนวนกิจกรรมที่จัดเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพลานามัยของชุมชน

5. ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาทักษะ ทางอาชีพของบุคคล ครัวเรือนและกลุ่ม

จำนวนบุคคล ครัวเรือนและกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

     สำนักปลัด

  ความเชื่อมโยง

      1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

                                    จังหวัดอำนาจเจริญ

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

Paradise of E – san (สวรรค์บ้าน) และ

                                                                                ยุทธศาสตร์ที่  2  การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม

                                                                                และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

พันธกิจ     เศรษฐกิจหลากหลาย  และ ค้าขายกับต่างแดน

เป้าประสงค์   การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซี่ยน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

2. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

ร้อยละความพอใจในการแปรรูปสินค้า และบรรจุภัณฑ์

3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดนไทย ลาว

ร้อยละความพอใจในการพัฒนาการค้าแนวชายแดนไทย -ลาว

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

     สำนักปลัด

  ความเชื่อมโยง

      1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยกระดับการค้าชายแดน  แสะส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม 

                                    การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่สากล

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก

                                                                               เศรษฐกิจพอเพียง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ     ธรรมชาติสวยงาม

เป้าประสงค์   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  และองค์กรภาคเอกชน

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. การควบคุมมลพิษ  ขยะ  น้ำเสีย กลิ่นและเสียงที่เกิดจากการผลิตและบริโภค

ร้อยละมลพิษ ขยะ น้ำเสีย กลิ่นและเสียงลดลง

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

     กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

  ความเชื่อมโยง

      1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  4   อนุรักษ์  ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                    สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  4  ทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                                          สิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ     ชุมชนเข้มแข็ง

เป้าประสงค์   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ถนน สะพาน    รางระบายน้ำสิ่งปลูกสร้างและรักษาที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ความยาวในการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ

 

 

 

(ต่อ)  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2. การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำ

จำนวนแหล่งน้ำ ที่ก่อสร้างได้รับการปรับปรุง

3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย

จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ขยายเขตและได้รับการปรับปรุง

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

     กองช่าง

  ความเชื่อมโยง

      1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยกระดับการค้าชายแดน  แสะส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม 

                                    การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่สากล

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  4  ทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                                          สิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  5ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการรักษาความสงบ

                                  เรียบร้อย

พันธกิจ     เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์   เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเมืองทุกระดับตามระบอบประชาธิปไตย

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย

 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

จำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลง

 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

4.  มาตรการการรักษาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว 

ปัญหาอาชญากรรมลดลง

 

5.  การป้องกันภัยและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ร้อยละอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลง

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

     สำนักปลัด

  ความเชื่อมโยง

      1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

                                     จังหวัดอำนาจเจริญ

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลชานุมาน (พ.ศ. 2559 - 2563)
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาสังคมให้ การส่งเสริม ส่งเสริมคุณภาพ 1.จำนวนประชากร 3 3 3 3 3  -ส่งเสริมและ ร้อยละความ ปีละ 3  -จัดซื้ออุปกรณ์ กองการ กองคลัง
ชีวิตประชาชน   เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิต ชีวิตที่ดีให้กับ ที่มีคุณภาพชีวิต           พัฒนาด้านการ พึงพอใจ ชุมชน กีฬา ศึกษา  
และเสริมสร้าง Paradise of    ประชาชนใน ที่ดีขึ้น  - 1  -  -   - ศึกษา กีฬา ของผู้เข้า ปี 60  -ก่อสร้างลานกีฬา กองช่าง กองการ
ความมั่นคงพื้นที่ E- san (สวรรค์   ทุก ๆ ด้าน 2. ร้อยละของ             ร่วมกิจกรรม 1 แห่ง ต้านยาเสพติด   ศึกษา
จังหวัดอำนาจ บ้าน) และ      ประชาชนมีความ 1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการจัดงาน กองการ กองคลัง
เจริญ การศึกษา     พึงพอใจต่อการ               ครั้ง แข่งขันกีฬาท้อง ศึกษา  
  ประเพณี     พัฒนาคุณภาพชีวิต                 ถิ่นสัมพันธ์    
  วัฒนธรรม        1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการแข่งขัน  กองการ กองคลัง
  และภูมิปัญญา                     ครั้ง กีฬาต้านยาเสพติด ศึกษา  
  ท้องถิ่น        100 100 100 100 100     100%  - ส่งเสริมอาหาร กองการ กองคลัง
           %  %  %  %  %       กลางวัน ศึกษา  
          100 100 100 100 100     100%  -โครงการจัดซื้อ กองการ กองคลัง
           %  %  %  %  %       อาหารเสริม (นม) ศึกษา  
          1 1 1 1 1  - ส่งเสริมและ จำนวนกิจ อุดหนุน  -โครงการขอรับ กองการ กองคลัง
                    รักษาไว้ซึ่งศาสนา  กรรมที่จัด ปีละ 1  เงินอุดหนุนจัดงาน ศึกษา  
                    ขนบธรรมเนียม เพื่ออนุรักษ์ ครั้ง ประเพณีฮีตสิบสอง    
                    ประเพณี วัฒรธรรม และส่งเสริม    และงานกาชาด     
                    และภูมิปัญญา ศาสนาและ   จังหวัดอำนาจเจริญ     
          1 1 1 1 1 ท้องถิ่น วัฒนธรรม ปีละ 1  -โครงการวัน กองการ กองคลัง
                      ประเพณีใน  ครั้ง ขึ้นปีใหม่ ศึกษา  
                      ท้องถิ่นให้        
                               
                              หน้า  55
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1   ยั่งยืน  ปีละ 1  -โครงการประเพณี กองการ กองคลัง
                        ครั้ง สงกรานต์ ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการงานวัน กองการ กองคลัง
                        ครั้ง เข้าพรรษา ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการสมโภชน์ กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ศาลเจ้าปู่เมืองแสน ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการงานแข่ง กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ขันเรือยาวชิงถ้วย ศึกษา  
                          พระราชทานสมเด็จ    
                          พระเทพรัตนราชสุดา    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการ กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ประเพณีบุญบั้งไฟ ศึกษา  
          100 100 100 100 100  - ส่งเสริมสนับ จำนวนเด็ก  100% ส่งเสริมสุขภาพ กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % สนุนการพัฒนา สตรี ผู้สูงอายุ    สตรีมีครรภ์จนถึง สาธารณสุขฯ  
                    คุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้พิการ ผู้ติด   คลอด    
          1   1 1 1 เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  เชื้อเอดส์และ ปีละ 1  -ส่งเสริมพัฒนา กอง กองคลัง
                    ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ครั้ง การทารกแรกเกิด สาธารณสุขฯ  
                    เอดส์และผู้ด้อย สามารถอยู่   ถึงประถมศึกษา    
          1 1 1 1 1 โอกาสให้สามารถ ในสังคมได้ ปีละ 1  - ก่อสร้างบ้าน กองช่าง กองคลัง
                    อยู่ในสังคมได้อย่าง อย่างปกติสุข หลัง เทิดไท้องค์ราชัน    
                               
                               
                              หน้า  56
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          100 100 100 100 100 ปกติสุข   100%  -จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สำนักปลัด กองคลัง
           %  %  %  %  %       ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ    
                          และผู้ป่วยเอดส์    
          1  -  -  -  -     ปี 59   -โครงการเทศบาล สำนักปลัด กองคลัง
                        1 ครั้ง ตำบลชานุมาน    
                          เยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ     
                          ผู้พิการ    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - โครงการวันเด็ก กองการ กองคลัง
                        คร้ง แห่งชาติ ศึกษา  
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการขอรับ กองการ กองคลัง
                        ปีละ 1  เงินอุดหนุนกิจการ ศึกษา  
                        ครั้ง เหล่ากาชาดจังหวัด    
                          อำนาจเจริญ    
          100 100 100 100 100  - สนับสนุนหลัก จำนวนกิจ 100%  -สบทบกองทุน กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % ประกันสุขภาพและ กรรมที่จัด   หลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1 อนามัยให้ทั่วถึง เพื่อป้องกัน ปีละ 1   -อบรมเชิงปฏิบัติ กอง กองคลัง
                    และครอบคลุม และส่งเสริม ครั้ง การพัฒนาศักยภาพ สาธารณสุขฯ  
                      สุขภาพลา   อาสาสมัครสาธารณ    
                      นามัยของ   สุขชุมชน    
          100 100 100 100 100   ชุมชน 100%  - โครงการสนับ กอง กองคลัง
           %  %  %  %  %       สนุนการบริการ สาธารณสุขฯ  
                          สาธารณสุข    
                               
                              หน้า 57
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - ป้องกัน/ควบคุม กอง กองคลัง
                        ครั้ง โรคเอดส์ สาธารณสุขฯ  
                               
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ป้องกัน/ควบคุม กอง กองคลัง
                        ครั้ง โรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ป้องกันโรคพิษ กอง กองคลัง
                        ครั้ง สุนัขบ้า สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - การวางแผน กอง กองคลัง
                        ครั้ง ครอบครัวสุนัข สาธารณสุขฯ  
                          และแมว    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -อบรมให้ความรู้ กอง กองคลัง
                        ครั้ง สารไอโอดีน สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1  - ส่งเสริมสนับสนุน  จำนวนบุคคล  ปีละ 1   -โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด กองคลัง
                    และการพัฒนา ครัวเรือน กลุ่ม อาชีพที่ยั่งยืน    
                    ทักษะ ทางอาชีพ และกลุ่มที่    (การปลูกมะนาว    
                    ของบุคคล ครัวเรือน ได้รับการ   ในบ่อซีเมนต์)    
          1 1 1 1 1 และกลุ่ม พัฒนาทักษะ ปีละ 1   -ส่งเสริมการปลูก สำนักปลัด กองคลัง
                      ทางอาชีพ กลุ่ม ข้าวอินทรีย์    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ส่งเสริมการเพาะ สำนักปลัด กองคลัง
                        กลุ่ม เห็ดนางฟ้าเพื่อเพิ่ม    
                          รายได้ชุมชน    
                               
                               
                              หน้า 58
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
ยกระดับการค้า ส่งเสริมการ การส่งเสริม เศรษฐกิจหลาก การค้า การบริการ   - 1  -  -  - ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน 1 หลัง  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง สำนักปลัด
ชายแดน  แสะ  ดำเนินชีวิตตาม การลงทุน หลาย  และ  และการท่องเที่ยว           การท่องเที่ยวให้ แหล่งท่อง   จำหน่ายสินค้า      
ส่งเสริมการค้า   หลักเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ค้าขายกับ ชายแดนขยายตัว           ยั่งยืนและพัฒนา เที่ยวที่ได้รับ   OTOP    
อุตสาหกรรม  พอเพียง และการ ต่างแดน อย่างต่อเนื่อง 1 1 1  -  - แหล่งท่องเที่ยวให้ การพัฒนา ปีละ 1   - ก่อสร้างป้าย กองช่าง สำนักปลัด
การลงทุน และ   ท่องเที่ยว               เชื่อมโยงกับ   ป้าย สุดเขตประเทศไทย    
การท่องเที่ยว                   ประชาคมอาเซี่ยน     ป้ายเขตเทศบาล    
สู่สากล         1 1 1  -  -     ปีละ 1   - ก่อสร้างป้าย กองช่าง สำนักปลัด
                        ป้าย แนะนำสถานที่    
                          ท่องเที่ยว    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง แก่งต่างหล่าง    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างรูปปั้น กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง สัญลักษณ์เมือง    
                          ชานุมานและ    
                          ประวัติอำเภอ    
                          ชานุมาน    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง จุดชมวิวริมเขื่อน    
                          ตลิ่งแม่น้ำโขง    
          7,2 7,2 7,2 7,2 7,2     7,200  -จัดทำซุ้มถ่ายรูป สำนักปลัด กองช่าง
          000 000 000 000 000     คนต่อปี      
                               
                               
                              หน้า 59
                               
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการส่งเสริม สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  การท่องเที่ยวในพื้น    
                        ครั้ง ที่อำเภอชานุมาน    
          70 75 80 85 90 ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละความ เพิ่มขึ้น  - สนับสนุนการ สำนักปลัด กองคลัง
           %  %  %  %  % การแปรรูปสินค้า  พอใจในการ ร้อยละ 5 แปรรูปปลาร้า    
                    และบรรจุภัณฑ์ให้ แปรรูปสินค้า  ต่อปี      
                    ได้มาตรฐานสากล และบรรจุ        
                      ภัณฑ์        
          80 85 90 95 100 ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละความ เพิ่มขึ้นร้อย  - ตลาดน่าซื้อ  กอง สำนักปลัด
           %  %  %  %  % การค้าตามแนวชาย พอใจในการ ละ 5 ต่อปี (ตลาด 5 ดาว) สาธารณสุขฯ  
                    แดนไทย – ลาว พัฒนาการค้า อบรมปีละ  -อบรมผู้ประกอบ กอง สำนักปลัด
                      แนวชายแดน 1 ครั้ง การร้านอาหารใน สาธารณสุขฯ  
                      ไทย -ลาว   เขตเทศบาลและ    
                          ผู้ค้าขายในอาคาร    
                          ตลาดสดเทศบาล    
                          ตำบลชานุมาน    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง กอง
                        1 หลัง พาณิชย์ภายใน   สาธารณ
                          บริเวณตลาดสด   สุข ฯ
                          เทศบาล    
                               
                              หน้า  60
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างท่าเทียบ กองช่าง กอง
                        1 แห่ง เรือขนส่งสินค้าและ   สาธารณ
                          ผู้โดยสารไทย - ลาว   สุข ฯ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรม การอนุรักษ์ ธรรมชาติสวย   การบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวนกิจ ปีละ 1  - รณรงค์วัน กอง กองคลัง
และบริหารจัด ชาติและ และฟื้นฟู งาม ทรัพยากรธรรมชาติ           การบริหารจัดการ กรรมที่จัด   ครั้ง สิ่งแวดล้อมโลก สาธารณ  
การทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร   และสิ่งแวดล้อม           ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นเพื่อปลูก   (5  มิถุนายน) สุข ฯ  
ธรรมชาติและ   ธรรมชาติและ   แบบบูรณาการ 1 1 1 1 1 และสิ่งแวดล้อมภาย ฝังจิตสำนึก ปีละ 1  - ส่งเสริมความรู้ กอง กองคลัง
สิ่งแวดล้อมอย่าง   สิ่งแวดล้อม               ใต้การมีส่วนร่วม และตระหนัก  ครั้ง ด้านการอนุรักษ์ สาธารณ  
สมดุลและยั่งยืน                   ของประชาชน  ในการจัด    ทรัพยากรธรรมชาติ สุข ฯ  
                    ชุมชน  องค์กรภาค ทรัพยากร   และสิ่งแวดล้อม    
          100 100 100 100 100 รัฐ  และองค์กร ธรรมชาติ ปีละ  - โครงการคืน กอง กองคลัง
                    ภาคเอกชน และ 100 ต้น ต้นไม้ให้แผ่นดิน สาธารณ  
                      สิ่งแวดล้อม      สุข ฯ  
                               
          100 100 100 100 100 การควบคุมมลพิษ   ร้อยละ 100%  -ก่อสร้างบ่อบำบัด กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % ขยะ  น้ำเสีย กลิ่น มลพิษ ขยะ    น้ำเสีย สธ.  
          1  -  -  -  - และเสียงที่เกิดจาก น้ำเสีย กลิ่น ปี 59  - ธนาคารขยะ กอง กองคลัง
                    การผลิตและบริโภค และเสียง 1 แห่ง   สธ.  
          1  -  -  -  -   ลดลง ปี 59  - ก่อสร้างโรง กอง กองคลัง
                        1 แห่ง กำจัดขยะ สธ.  
          1  -  -  -  -     ปี 59  -จัดซื้อที่ดินทิ้ง กอง กองคลัง
                        1 แห่ง ขยะ สธ.  
                               
                               
                              หน้า 61
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1  -  -  -  -     ปี 59  - จัดซื้อรถบรรทุก กอง กองคลัง
                        1 คัน ขยะ สธ.  
                               
ยกระดับการค้า ทรัพยากร การพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง   พัฒนาระบบโครง 1,56 959 559  -  - การก่อสร้าง  ความยาวใน ปี 59   - ก่อสร้างถนน กองช่าง กองคลัง
ชายแดน  แสะ   ธรรมชาติและ โครงสร้าง   สร้างพื้นฐานที่มี 0 ม. ม. ม.     ปรับปรุงบำรุงรักษา  การก่อสร้าง 1560 ม.  คสล.    
ส่งเสริมการค้า   สิ่งแวดล้อม พื้นฐาน   คุณภาพอย่างทั่วถึง 100 100 100 100 100  ถนน สะพาน     ปรับปรุง 100%  - ซ่อมแซมถนน กองช่าง กองคลัง
อุตสาหกรรม       และเท่าเทียม  %  %  %  %  % รางระบายน้ำ สิ่ง บำรุงรักษา    รอยต่อ คสล.    
การลงทุน และ         3,04 731 722  -  - ก่อสร้าง และ รักษา ถนน สะพาน  ปี 59   - ก่อสร้างท่อ กองช่าง กองคลัง
การท่องเที่ยวสู่         6 ม. ม. ม.     ที่สาธารณะที่ รางระบายน้ำ 3,046 ระบายน้ำ คสล.    
สากล                   ประชาชนใช้   เมตร      
           - 1  -  -  - ประโยชน์ร่วมกัน   ปี 60  - ก่อสร้างสะพาน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ลอย    
          1 1           ปี 59   - ก่อสร้างสะพาน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง คสล.    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างบล็อก กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง คอนเวิอร์ต    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างสวน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง สุขภาพหนองแฮค    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างโรง กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ฆ่าสัตว์    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - สถานีขนส่งและ กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ที่พักผู้โดยสาร    
                               
                              หน้า  62
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างศาลา กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ประชาคม    
           - 7,66 3,37  -  -     ปี 60  - ก่อสร้างผิว กองช่าง กองคลัง
            0ม. 7 ม.         7,660 ม. จราจรแอสฟัลติก    
          5  -  -  -  -     ปี 59  - ซ่อมแซมถนน กองช่าง กองคลัง
          สาย             5 สาย ภายในเขต ทต.    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ซ่อมแซมไหล่ กองช่าง กองคลัง
          สาย             1 สาย ทางลูกรัง    
          100 100 100 100 100     100%  - ซ่อมแซมฝา กองช่าง กองคลัง
           %  %  %  %  %       ท่อระบายน้ำ    
                          ภายในเขต ทต.    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง กองคลัง
                        1  หลัง เอนกประสงค์    
                               
          3 2 2  -  - การก่อสร้าง   จำนวน ปี 59  - ก่อสร้างสถานี กองช่าง กองคลัง
                    ปรับปรุงบำรุงรักษา   แหล่งน้ำ  3 แห่ง สูบน้ำระบบท่อ    
                    แหล่งน้ำ ที่ก่อสร้างได้   ด้วยพลังงานไฟฟ้า    
                      รับการ   เพื่อการเกษตร    
                      ปรับปรุง        
          5 1 1  -  -     ปี 59  - ขยายเขต กองช่าง กองคลัง
                        5  แห่ง ประปา    
          4 1 1  -  -     ปี 59  - ขุดลอกลำห้วย กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง      
                               
                               
                              หน้า 63
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          4  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างฝาย กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง น้ำล้น    
          4  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างประตู กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง ระบายน้ำ    
          3 1  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างคลอง    
                        3 แห่ง ส่งน้ำ    
          100 100 100 100 100     100%  - ซ่อมแซมคลอง    
           %  %  %  %  %       ส่งน้ำ    
          8  -  -  -  - การก่อสร้าง   จำนวนไฟฟ้า ปี 59  - ขยายเขตไฟฟ้า    
                    ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณะที่ 8 แห่ง สายดับและติดตั้ง    
                    ไฟฟ้าสาธารณะและ ได้ขยายเขต   ไฟฟ้าแสงสว่าง    
                    ขยายเขตไฟฟ้าให้ และได้รับ   สาธารณะ    
          7 1  -  -  - ครอบคลุมพื้นที่ที่ การปรับปรุง ปี 59   - ขยายเขตไฟฟ้า    
                    ประชาชนอยู่อาศัย   7 แห่ง แรงต่ำ    
          5  -  -  -  -     ปี 59   - ติดตั้งโคมไฟฟ้า    
                        5 แห่ง สาธารณะ    
พัฒนาคุณภาพ การบริหารกิจ การบริหาร เป็นท้องถิ่น   1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน ปีละ 1   - อบรมเพิ่มพูน กอง วช. กองคลัง
ชีวิตประชาชน   การบ้านเมือง จัดการบ้าน ธรรมาภิบาล             ให้ประชาชน   กิจกรรมที่ ครั้ง ทักษะผู้นำในการ    
และเสริมสร้าง ที่ดี เมืองที่ดีและ               องค์กรเอกชนให้เข้า จัดขึ้นเพื่อให้   ขับเคลื่อนแผน    
ความมั่นคงพื้นที่   การรักษา               มามีส่วนร่วมพัฒนา ประชาชนมี   ชุมชน    
    ความสงบ     1 1 1 1 1 ด้านการเมืองทุก ส่วนร่วมตาม ปีละ 1   - การจัดประชุม กอง วช. กองคลัง
                    ระดับตามระบอบ ระบอบ ครั้ง ประชาคมหมู่บ้าน    
                    ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย    /ชุมชนเทศบาล    
                          ตำบลชานุมาน    
                               
                              หน้า 64
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการเสริม สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  สร้างความเข้มแข็ง    
                        ครั้ง ของหมู่บ้านตาม    
                          กระบวนการ    
                          ประชาคม กม.    
                          ./อพป.    
                               
          80 85 90 95 100 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวนผู้ติด จำนวนผู้ติด  - การป้องกันและ สำนักปลัด กองคลัง
                    การป้องกันแก้ไข ยาในพื้นที่ ยาเสพติดลด แก้ไขปัญหา    
                    ปัญหายาเสพติด ลดลง ลงร้อยละ 5      
                    การบำบัดรักษา    ต่อปี      
          1 1 1 1 1 และฟื้นฟูสมรรถภาพ   ปีละ 1  -การรณรงค์เนื่อง สำนักปลัด กองคลัง
                    ผู้ติดยาเสพติด   ครั้ง การรณรงค์เนื่อง    
                          ในวันยาเสพติดโลก     
                          (26 มิถุนายน)    
          20 20 20 20 20     ปีละ 20  -ฟื้นฟูสมรรถภาพ สำนักปลัด กองคลัง
                        คน ผู้ติดยาเสพติด    
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1 การอุดหนุนงบ    
                        ครั้ง ประมาณป้องกัน    
                          และแก้ไขปัญหา    
                               
                               
                               
                              หน้า 65
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
                          ยาเสพติดจากองค์กร    
                          ปกครองส่วนท้องถิ่น    
                          ประจำปีงบ    
                          ประมาณ     
                          พ.ศ. 2559    
                           - โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                          การอุดหนุนงบ    
                          ประมาณป้องกัน     
                          และแก้ไขปัญหา    
                          ยาเสพติด ประจำปี    
                          งบประมาณ    
                          พ.ศ. 2559    
          5 5 5 5 5 ส่งเสริมและพัฒนา ระดับความ ระดับ 5  - โครงการพัฒนา สำนักปลัด กองคลัง
                    บุคลากรและองค์กร สำเร็จของ ต่อปี ประสิทธิภาพการ    
                      การดำเนิน   ปฏิบัติหน้าที่ของ    
                      งาน   องค์กรปกครอง    
                          ส่วนท้องถิ่น    
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการศูนย์ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  ข้อมูลการบริหาร    
                        ครั้ง งานบุคคลของ    
                          องค์กรปกครอง    
                          ส่วนท้องถิ่น    
                               
                               
                              หน้า 66
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  เงินอุดหนุนเพื่อเป็น    
                        ครั้ง ค่าใช้จ่ายในกาอำนวย    
                          การของศูนย์รวม    
                          ข้อมูล ข่าวสาร      
                          การจัดซื้อจัดจ้าง    
                          และศูนย์ประสานน     
                          งานขององค์กร    
                          ปกครองส่วนท้องถิ่น    
                          ระดับอำเภอ      
                          ประจำปีงบประมาณ     
                          2559    
          1,22 1,22 1,22 1,22 1,22     ปี 59   - โครงการจัด สำนักปลัด กองคลัง
          3 ครัว 3 ครัว 3 ครัว 3 ครัว 3 ครัว     1,223 เก็บข้อมูลสมาชิก    
          เรือน เรือน เรือน เรือน เรือน     ครัวเรือน ครัวเรือนที่อยู่    
                          อาศัยจริง    
          100 100 100 100 100     ปี 59   - จัดทำวารสาร  กอง วช. กองคลัง
                        100 เล่ม เทศบาลตำบล    
                          ชานุมาน ประจำปี    
                          พ.ศ. 2559    
          5 5 5 5 5     ระดับ 5  -โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด กองคลัง
                        ต่อปี และศึกษาดูงานเพื่อ    
                               
                               
                              หน้า 67
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
                          เพิ่มประสิทธิภาพ    
                          ผู้บริหารท้องถิ่น     
                          สมาชิกสภาท้องถิ่น     
                          พนักงานเทศบาล    
                          ลูกจ้างประจำ พ    
                          นักงานจ้าง และ    
                          ผู้นำชุมชนเทศบาล    
                          ตำบลชานุมาน    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  - โครงการพัฒนา สำนักปลัด กองคลัง
                        ครั้ง จิตเข้าวัดปฏิบัติธรรม    
          6 6 6 6 6     ปีละ 6  - โครงการจ้าง สำนักปลัด กองคลัง
                        คน นักเรียนนักศึกษา    
                          ทำงานในช่วงปิด    
                          ภาคเรียน ประจำปี    
                          งบประมาณ     
                          พ.ศ. 2559    
                               
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  - โครงการงาน สำนักปลัด กองคลัง
                        ครั้ง วันท้องถิ่นไทย    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  - โครงการวัน    
                        ครั้ง เทศบาล    
                               
                               
                               
                              หน้า  68
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1  -  -  -  -     ปี 59  - โครงการปรับ สำนักปลัด กองคลัง
                        1 หลัง ปรุงอาคารงาน    
                          ป้องกันและบรรเทา    
                          สาธารณภัย    
          5 5 5 5 5     ระดับ 5  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัด กองคลัง
                        ต่อปี คอมพิวเตอร์    
          5 5 5 5 5     ระดับ 5  - จัดซื้อครุภัณฑ์    
                        ต่อปี สำนักงาน    
          5 5 5 5 5     ระดับ 5  - โครงการวาง สำนักปลัด กองคลัง
                        ต่อปี ระบบโทรศัพท์    
                          ภายในอาคาร    
                          สำนักงานเทศบาล    
                          และอาคารงาน    
                          ป้องกันและบรรเทา    
                          สาธารณภัย    
          5 5 5 5 5     ระดับ 5  - จัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง กองคลัง
                        ต่อปี ก่อสร้าง    
          2 2 2 2 2     ปีละ 2 โครงการเช่ารถยนต์ สำนักปลัด กองคลัง
                        คัน นั่งส่วนกลาง    
          1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     ปีละ  - ค่าเช่าที่ดินวัด สำนักปลัด กองคลัง
          0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท     1,000 บ. ศรีบุญเรือง    
                               
                               
                               
                              หน้า 69
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1 มาตรการการรักษา ปัญหา ปีละ 1  - การฝึกอบรม   สำนักปลัด กองคลัง
                    ระบบความปลอดภัย อาชญากรรม ครั้ง ทบทวนสมาชิก     
                    ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลง   อปพร.ของเทศบาล    
                    และลดปัญหาความ     ตำบลชานุมาน    
                    รุนแรงภายใน          
                    ครอบครัว           
                               
                               
          2 2 2 2 2 การป้องกันภัยและ ร้อยละอุบัติ ปีละ 2  -การเข้าเวรยาม สำนักปลัด กองคลัง
                    การป้องกันไม่ให้เกิด เหตุในการ ครั้ง เฝ้าระวังป้องกัน    
                    อุบัติเหตุในการใช้ ใช้รถใช้ถนน   อุบัติเหตุ การจราจร     
                    รถใช้ถนนร่วมกัน ลดลง   ในช่วงเทศกาลขึ้น    
                          ปีใหม่และสงกรานต์    
          100 100 100 100 100     100%  - ติดตั้งสัญญาณ กองช่าง กองคลัง
           %  %  %  %  %       ไฟจราจร    
          100 100 100 100 100     100%  - ติดตั้ง/ปรับปรุง กองช่าง กองคลัง
           %  %  %  %  %       ป้ายเครื่องหมาย    
                          บังคับการจราจร    
                               
                               
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลชานุมาน (พ.ศ. 2559 - 2563)
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาสังคมให้ การส่งเสริม ส่งเสริมคุณภาพ 1.จำนวนประชากร 3 3 3 3 3  -ส่งเสริมและ ร้อยละความ ปีละ 3  -จัดซื้ออุปกรณ์ กองการ กองคลัง
ชีวิตประชาชน   เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิต ชีวิตที่ดีให้กับ ที่มีคุณภาพชีวิต           พัฒนาด้านการ พึงพอใจ ชุมชน กีฬา ศึกษา  
และเสริมสร้าง Paradise of    ประชาชนใน ที่ดีขึ้น  - 1  -  -   - ศึกษา กีฬา ของผู้เข้า ปี 60  -ก่อสร้างลานกีฬา กองช่าง กองการ
ความมั่นคงพื้นที่ E- san (สวรรค์   ทุก ๆ ด้าน 2. ร้อยละของ             ร่วมกิจกรรม 1 แห่ง ต้านยาเสพติด   ศึกษา
จังหวัดอำนาจ บ้าน) และ      ประชาชนมีความ 1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการจัดงาน กองการ กองคลัง
เจริญ การศึกษา     พึงพอใจต่อการ               ครั้ง แข่งขันกีฬาท้อง ศึกษา  
  ประเพณี     พัฒนาคุณภาพชีวิต                 ถิ่นสัมพันธ์    
  วัฒนธรรม        1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการแข่งขัน  กองการ กองคลัง
  และภูมิปัญญา                     ครั้ง กีฬาต้านยาเสพติด ศึกษา  
  ท้องถิ่น        100 100 100 100 100     100%  - ส่งเสริมอาหาร กองการ กองคลัง
           %  %  %  %  %       กลางวัน ศึกษา  
          100 100 100 100 100     100%  -โครงการจัดซื้อ กองการ กองคลัง
           %  %  %  %  %       อาหารเสริม (นม) ศึกษา  
          1 1 1 1 1  - ส่งเสริมและ จำนวนกิจ อุดหนุน  -โครงการขอรับ กองการ กองคลัง
                    รักษาไว้ซึ่งศาสนา  กรรมที่จัด ปีละ 1  เงินอุดหนุนจัดงาน ศึกษา  
                    ขนบธรรมเนียม เพื่ออนุรักษ์ ครั้ง ประเพณีฮีตสิบสอง    
                    ประเพณี วัฒรธรรม และส่งเสริม    และงานกาชาด     
                    และภูมิปัญญา ศาสนาและ   จังหวัดอำนาจเจริญ     
          1 1 1 1 1 ท้องถิ่น วัฒนธรรม ปีละ 1  -โครงการวัน กองการ กองคลัง
                      ประเพณีใน  ครั้ง ขึ้นปีใหม่ ศึกษา  
                      ท้องถิ่นให้        
                               
                              หน้า  55
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1   ยั่งยืน  ปีละ 1  -โครงการประเพณี กองการ กองคลัง
                        ครั้ง สงกรานต์ ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการงานวัน กองการ กองคลัง
                        ครั้ง เข้าพรรษา ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการสมโภชน์ กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ศาลเจ้าปู่เมืองแสน ศึกษา  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการงานแข่ง กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ขันเรือยาวชิงถ้วย ศึกษา  
                          พระราชทานสมเด็จ    
                          พระเทพรัตนราชสุดา    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1  -โครงการ กองการ กองคลัง
                        ครั้ง ประเพณีบุญบั้งไฟ ศึกษา  
          100 100 100 100 100  - ส่งเสริมสนับ จำนวนเด็ก  100% ส่งเสริมสุขภาพ กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % สนุนการพัฒนา สตรี ผู้สูงอายุ    สตรีมีครรภ์จนถึง สาธารณสุขฯ  
                    คุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้พิการ ผู้ติด   คลอด    
          1   1 1 1 เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  เชื้อเอดส์และ ปีละ 1  -ส่งเสริมพัฒนา กอง กองคลัง
                    ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ครั้ง การทารกแรกเกิด สาธารณสุขฯ  
                    เอดส์และผู้ด้อย สามารถอยู่   ถึงประถมศึกษา    
          1 1 1 1 1 โอกาสให้สามารถ ในสังคมได้ ปีละ 1  - ก่อสร้างบ้าน กองช่าง กองคลัง
                    อยู่ในสังคมได้อย่าง อย่างปกติสุข หลัง เทิดไท้องค์ราชัน    
                               
                               
                              หน้า  56
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          100 100 100 100 100 ปกติสุข   100%  -จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สำนักปลัด กองคลัง
           %  %  %  %  %       ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ    
                          และผู้ป่วยเอดส์    
          1  -  -  -  -     ปี 59   -โครงการเทศบาล สำนักปลัด กองคลัง
                        1 ครั้ง ตำบลชานุมาน    
                          เยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ     
                          ผู้พิการ    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - โครงการวันเด็ก กองการ กองคลัง
                        คร้ง แห่งชาติ ศึกษา  
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการขอรับ กองการ กองคลัง
                        ปีละ 1  เงินอุดหนุนกิจการ ศึกษา  
                        ครั้ง เหล่ากาชาดจังหวัด    
                          อำนาจเจริญ    
          100 100 100 100 100  - สนับสนุนหลัก จำนวนกิจ 100%  -สบทบกองทุน กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % ประกันสุขภาพและ กรรมที่จัด   หลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1 อนามัยให้ทั่วถึง เพื่อป้องกัน ปีละ 1   -อบรมเชิงปฏิบัติ กอง กองคลัง
                    และครอบคลุม และส่งเสริม ครั้ง การพัฒนาศักยภาพ สาธารณสุขฯ  
                      สุขภาพลา   อาสาสมัครสาธารณ    
                      นามัยของ   สุขชุมชน    
          100 100 100 100 100   ชุมชน 100%  - โครงการสนับ กอง กองคลัง
           %  %  %  %  %       สนุนการบริการ สาธารณสุขฯ  
                          สาธารณสุข    
                               
                              หน้า 57
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - ป้องกัน/ควบคุม กอง กองคลัง
                        ครั้ง โรคเอดส์ สาธารณสุขฯ  
                               
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ป้องกัน/ควบคุม กอง กองคลัง
                        ครั้ง โรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ป้องกันโรคพิษ กอง กองคลัง
                        ครั้ง สุนัขบ้า สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   - การวางแผน กอง กองคลัง
                        ครั้ง ครอบครัวสุนัข สาธารณสุขฯ  
                          และแมว    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -อบรมให้ความรู้ กอง กองคลัง
                        ครั้ง สารไอโอดีน สาธารณสุขฯ  
          1 1 1 1 1  - ส่งเสริมสนับสนุน  จำนวนบุคคล  ปีละ 1   -โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด กองคลัง
                    และการพัฒนา ครัวเรือน กลุ่ม อาชีพที่ยั่งยืน    
                    ทักษะ ทางอาชีพ และกลุ่มที่    (การปลูกมะนาว    
                    ของบุคคล ครัวเรือน ได้รับการ   ในบ่อซีเมนต์)    
          1 1 1 1 1 และกลุ่ม พัฒนาทักษะ ปีละ 1   -ส่งเสริมการปลูก สำนักปลัด กองคลัง
                      ทางอาชีพ กลุ่ม ข้าวอินทรีย์    
          1 1 1 1 1     ปีละ 1   -ส่งเสริมการเพาะ สำนักปลัด กองคลัง
                        กลุ่ม เห็ดนางฟ้าเพื่อเพิ่ม    
                          รายได้ชุมชน    
                               
                               
                              หน้า 58
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
ยกระดับการค้า ส่งเสริมการ การส่งเสริม เศรษฐกิจหลาก การค้า การบริการ   - 1  -  -  - ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน 1 หลัง  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง สำนักปลัด
ชายแดน  แสะ  ดำเนินชีวิตตาม การลงทุน หลาย  และ  และการท่องเที่ยว           การท่องเที่ยวให้ แหล่งท่อง   จำหน่ายสินค้า      
ส่งเสริมการค้า   หลักเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ค้าขายกับ ชายแดนขยายตัว           ยั่งยืนและพัฒนา เที่ยวที่ได้รับ   OTOP    
อุตสาหกรรม  พอเพียง และการ ต่างแดน อย่างต่อเนื่อง 1 1 1  -  - แหล่งท่องเที่ยวให้ การพัฒนา ปีละ 1   - ก่อสร้างป้าย กองช่าง สำนักปลัด
การลงทุน และ   ท่องเที่ยว               เชื่อมโยงกับ   ป้าย สุดเขตประเทศไทย    
การท่องเที่ยว                   ประชาคมอาเซี่ยน     ป้ายเขตเทศบาล    
สู่สากล         1 1 1  -  -     ปีละ 1   - ก่อสร้างป้าย กองช่าง สำนักปลัด
                        ป้าย แนะนำสถานที่    
                          ท่องเที่ยว    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง แก่งต่างหล่าง    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างรูปปั้น กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง สัญลักษณ์เมือง    
                          ชานุมานและ    
                          ประวัติอำเภอ    
                          ชานุมาน    
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง สำนักปลัด
                        1  แห่ง จุดชมวิวริมเขื่อน    
                          ตลิ่งแม่น้ำโขง    
          7,2 7,2 7,2 7,2 7,2     7,200  -จัดทำซุ้มถ่ายรูป สำนักปลัด กองช่าง
          000 000 000 000 000     คนต่อปี      
                               
                               
                              หน้า 59
                               
                               
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการส่งเสริม สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  การท่องเที่ยวในพื้น    
                        ครั้ง ที่อำเภอชานุมาน    
          70 75 80 85 90 ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละความ เพิ่มขึ้น  - สนับสนุนการ สำนักปลัด กองคลัง
           %  %  %  %  % การแปรรูปสินค้า  พอใจในการ ร้อยละ 5 แปรรูปปลาร้า    
                    และบรรจุภัณฑ์ให้ แปรรูปสินค้า  ต่อปี      
                    ได้มาตรฐานสากล และบรรจุ        
                      ภัณฑ์        
          80 85 90 95 100 ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละความ เพิ่มขึ้นร้อย  - ตลาดน่าซื้อ  กอง สำนักปลัด
           %  %  %  %  % การค้าตามแนวชาย พอใจในการ ละ 5 ต่อปี (ตลาด 5 ดาว) สาธารณสุขฯ  
                    แดนไทย – ลาว พัฒนาการค้า อบรมปีละ  -อบรมผู้ประกอบ กอง สำนักปลัด
                      แนวชายแดน 1 ครั้ง การร้านอาหารใน สาธารณสุขฯ  
                      ไทย -ลาว   เขตเทศบาลและ    
                          ผู้ค้าขายในอาคาร    
                          ตลาดสดเทศบาล    
                          ตำบลชานุมาน    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง กอง
                        1 หลัง พาณิชย์ภายใน   สาธารณ
                          บริเวณตลาดสด   สุข ฯ
                          เทศบาล    
                               
                              หน้า  60
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างท่าเทียบ กองช่าง กอง
                        1 แห่ง เรือขนส่งสินค้าและ   สาธารณ
                          ผู้โดยสารไทย - ลาว   สุข ฯ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรม การอนุรักษ์ ธรรมชาติสวย   การบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวนกิจ ปีละ 1  - รณรงค์วัน กอง กองคลัง
และบริหารจัด ชาติและ และฟื้นฟู งาม ทรัพยากรธรรมชาติ           การบริหารจัดการ กรรมที่จัด   ครั้ง สิ่งแวดล้อมโลก สาธารณ  
การทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร   และสิ่งแวดล้อม           ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นเพื่อปลูก   (5  มิถุนายน) สุข ฯ  
ธรรมชาติและ   ธรรมชาติและ   แบบบูรณาการ 1 1 1 1 1 และสิ่งแวดล้อมภาย ฝังจิตสำนึก ปีละ 1  - ส่งเสริมความรู้ กอง กองคลัง
สิ่งแวดล้อมอย่าง   สิ่งแวดล้อม               ใต้การมีส่วนร่วม และตระหนัก  ครั้ง ด้านการอนุรักษ์ สาธารณ  
สมดุลและยั่งยืน                   ของประชาชน  ในการจัด    ทรัพยากรธรรมชาติ สุข ฯ  
                    ชุมชน  องค์กรภาค ทรัพยากร   และสิ่งแวดล้อม    
          100 100 100 100 100 รัฐ  และองค์กร ธรรมชาติ ปีละ  - โครงการคืน กอง กองคลัง
                    ภาคเอกชน และ 100 ต้น ต้นไม้ให้แผ่นดิน สาธารณ  
                      สิ่งแวดล้อม      สุข ฯ  
                               
          100 100 100 100 100 การควบคุมมลพิษ   ร้อยละ 100%  -ก่อสร้างบ่อบำบัด กอง กองคลัง
           %  %  %  %  % ขยะ  น้ำเสีย กลิ่น มลพิษ ขยะ    น้ำเสีย สธ.  
          1  -  -  -  - และเสียงที่เกิดจาก น้ำเสีย กลิ่น ปี 59  - ธนาคารขยะ กอง กองคลัง
                    การผลิตและบริโภค และเสียง 1 แห่ง   สธ.  
          1  -  -  -  -   ลดลง ปี 59  - ก่อสร้างโรง กอง กองคลัง
                        1 แห่ง กำจัดขยะ สธ.  
          1  -  -  -  -     ปี 59  -จัดซื้อที่ดินทิ้ง กอง กองคลัง
                        1 แห่ง ขยะ สธ.  
                               
                               
                              หน้า 61
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1  -  -  -  -     ปี 59  - จัดซื้อรถบรรทุก กอง กองคลัง
                        1 คัน ขยะ สธ.  
                               
ยกระดับการค้า ทรัพยากร การพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง   พัฒนาระบบโครง 1,56 959 559  -  - การก่อสร้าง  ความยาวใน ปี 59   - ก่อสร้างถนน กองช่าง กองคลัง
ชายแดน  แสะ   ธรรมชาติและ โครงสร้าง   สร้างพื้นฐานที่มี 0 ม. ม. ม.     ปรับปรุงบำรุงรักษา  การก่อสร้าง 1560 ม.  คสล.    
ส่งเสริมการค้า   สิ่งแวดล้อม พื้นฐาน   คุณภาพอย่างทั่วถึง 100 100 100 100 100  ถนน สะพาน     ปรับปรุง 100%  - ซ่อมแซมถนน กองช่าง กองคลัง
อุตสาหกรรม       และเท่าเทียม  %  %  %  %  % รางระบายน้ำ สิ่ง บำรุงรักษา    รอยต่อ คสล.    
การลงทุน และ         3,04 731 722  -  - ก่อสร้าง และ รักษา ถนน สะพาน  ปี 59   - ก่อสร้างท่อ กองช่าง กองคลัง
การท่องเที่ยวสู่         6 ม. ม. ม.     ที่สาธารณะที่ รางระบายน้ำ 3,046 ระบายน้ำ คสล.    
สากล                   ประชาชนใช้   เมตร      
           - 1  -  -  - ประโยชน์ร่วมกัน   ปี 60  - ก่อสร้างสะพาน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ลอย    
          1 1           ปี 59   - ก่อสร้างสะพาน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง คสล.    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างบล็อก กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง คอนเวิอร์ต    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างสวน กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง สุขภาพหนองแฮค    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างโรง กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ฆ่าสัตว์    
          1  -  -  -  -     ปี 59   - สถานีขนส่งและ กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ที่พักผู้โดยสาร    
                               
                              หน้า  62
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างศาลา กองช่าง กองคลัง
                        1 แห่ง ประชาคม    
           - 7,66 3,37  -  -     ปี 60  - ก่อสร้างผิว กองช่าง กองคลัง
            0ม. 7 ม.         7,660 ม. จราจรแอสฟัลติก    
          5  -  -  -  -     ปี 59  - ซ่อมแซมถนน กองช่าง กองคลัง
          สาย             5 สาย ภายในเขต ทต.    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ซ่อมแซมไหล่ กองช่าง กองคลัง
          สาย             1 สาย ทางลูกรัง    
          100 100 100 100 100     100%  - ซ่อมแซมฝา กองช่าง กองคลัง
           %  %  %  %  %       ท่อระบายน้ำ    
                          ภายในเขต ทต.    
          1  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างอาคาร กองช่าง กองคลัง
                        1  หลัง เอนกประสงค์    
                               
          3 2 2  -  - การก่อสร้าง   จำนวน ปี 59  - ก่อสร้างสถานี กองช่าง กองคลัง
                    ปรับปรุงบำรุงรักษา   แหล่งน้ำ  3 แห่ง สูบน้ำระบบท่อ    
                    แหล่งน้ำ ที่ก่อสร้างได้   ด้วยพลังงานไฟฟ้า    
                      รับการ   เพื่อการเกษตร    
                      ปรับปรุง        
          5 1 1  -  -     ปี 59  - ขยายเขต กองช่าง กองคลัง
                        5  แห่ง ประปา    
          4 1 1  -  -     ปี 59  - ขุดลอกลำห้วย กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง      
                               
                               
                              หน้า 63
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          4  -  -  -  -     ปี 59  -ก่อสร้างฝาย กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง น้ำล้น    
          4  -  -  -  -     ปี 59  - ก่อสร้างประตู กองช่าง กองคลัง
                        4  แห่ง ระบายน้ำ    
          3 1  -  -  -     ปี 59   - ก่อสร้างคลอง    
                        3 แห่ง ส่งน้ำ    
          100 100 100 100 100     100%  - ซ่อมแซมคลอง    
           %  %  %  %  %       ส่งน้ำ    
          8  -  -  -  - การก่อสร้าง   จำนวนไฟฟ้า ปี 59  - ขยายเขตไฟฟ้า    
                    ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณะที่ 8 แห่ง สายดับและติดตั้ง    
                    ไฟฟ้าสาธารณะและ ได้ขยายเขต   ไฟฟ้าแสงสว่าง    
                    ขยายเขตไฟฟ้าให้ และได้รับ   สาธารณะ    
          7 1  -  -  - ครอบคลุมพื้นที่ที่ การปรับปรุง ปี 59   - ขยายเขตไฟฟ้า    
                    ประชาชนอยู่อาศัย   7 แห่ง แรงต่ำ    
          5  -  -  -  -     ปี 59   - ติดตั้งโคมไฟฟ้า    
                        5 แห่ง สาธารณะ    
พัฒนาคุณภาพ การบริหารกิจ การบริหาร เป็นท้องถิ่น   1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน ปีละ 1   - อบรมเพิ่มพูน กอง วช. กองคลัง
ชีวิตประชาชน   การบ้านเมือง จัดการบ้าน ธรรมาภิบาล             ให้ประชาชน   กิจกรรมที่ ครั้ง ทักษะผู้นำในการ    
และเสริมสร้าง ที่ดี เมืองที่ดีและ               องค์กรเอกชนให้เข้า จัดขึ้นเพื่อให้   ขับเคลื่อนแผน    
ความมั่นคงพื้นที่   การรักษา               มามีส่วนร่วมพัฒนา ประชาชนมี   ชุมชน    
    ความสงบ     1 1 1 1 1 ด้านการเมืองทุก ส่วนร่วมตาม ปีละ 1   - การจัดประชุม กอง วช. กองคลัง
                    ระดับตามระบอบ ระบอบ ครั้ง ประชาคมหมู่บ้าน    
                    ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย    /ชุมชนเทศบาล    
                          ตำบลชานุมาน    
                               
                              หน้า 64
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการเสริม สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  สร้างความเข้มแข็ง    
                        ครั้ง ของหมู่บ้านตาม    
                          กระบวนการ    
                          ประชาคม กม.    
                          ./อพป.    
                               
          80 85 90 95 100 ส่งเสริมสนับสนุน จำนวนผู้ติด จำนวนผู้ติด  - การป้องกันและ สำนักปลัด กองคลัง
                    การป้องกันแก้ไข ยาในพื้นที่ ยาเสพติดลด แก้ไขปัญหา    
                    ปัญหายาเสพติด ลดลง ลงร้อยละ 5      
                    การบำบัดรักษา    ต่อปี      
          1 1 1 1 1 และฟื้นฟูสมรรถภาพ   ปีละ 1  -การรณรงค์เนื่อง สำนักปลัด กองคลัง
                    ผู้ติดยาเสพติด   ครั้ง การรณรงค์เนื่อง    
                          ในวันยาเสพติดโลก     
                          (26 มิถุนายน)    
          20 20 20 20 20     ปีละ 20  -ฟื้นฟูสมรรถภาพ สำนักปลัด กองคลัง
                        คน ผู้ติดยาเสพติด    
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  -โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1 การอุดหนุนงบ    
                        ครั้ง ประมาณป้องกัน    
                          และแก้ไขปัญหา    
                               
                               
                               
                              หน้า 65
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
                          ยาเสพติดจากองค์กร    
                          ปกครองส่วนท้องถิ่น    
                          ประจำปีงบ    
                          ประมาณ     
                          พ.ศ. 2559    
                           - โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                          การอุดหนุนงบ    
                          ประมาณป้องกัน     
                          และแก้ไขปัญหา    
                          ยาเสพติด ประจำปี    
                          งบประมาณ    
                          พ.ศ. 2559    
          5 5 5 5 5 ส่งเสริมและพัฒนา ระดับความ ระดับ 5  - โครงการพัฒนา สำนักปลัด กองคลัง
                    บุคลากรและองค์กร สำเร็จของ ต่อปี ประสิทธิภาพการ    
                      การดำเนิน   ปฏิบัติหน้าที่ของ    
                      งาน   องค์กรปกครอง    
                          ส่วนท้องถิ่น    
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการศูนย์ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  ข้อมูลการบริหาร    
                        ครั้ง งานบุคคลของ    
                          องค์กรปกครอง    
                          ส่วนท้องถิ่น    
                               
                               
                              หน้า 66
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัด ความก้าว โครงการ/ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 59 60 61 62 63 ทางการ ระดับ หน้าของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด     (ตัวชี้วัดรวม)           พัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย      
          1 1 1 1 1     อุดหนุน  - โครงการขอรับ สำนักปลัด กองคลัง
                        ปีละ 1  เงินอุดหนุนเพื่อเป็น    
                        ครั้ง ค่าใช้จ่ายในกาอำนวย    
                          การของศูนย์รวม    
                          ข้อมูล ข่าวสาร      
                          การจัดซื้อจัดจ้าง    
                          และศูนย์ประสานน